PARASHA SHOFTIM

, 10687 Santa Monica Blvd #9, Los Angeles, CA 90024